Extra Gaaf! service: bezorgen, opbouwen, begeleiden
 

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Gaaf! verhuur

handelsnaam van SG bv gevestigd te Rotterdam, Swaneblakestraat 10

Geldend vanaf 1 mei 2019

->ga direct naar Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 – Definities

1. Verhuurder: Gaaf! verhuur, SG B.V. en alle aan voornoemde vennootschap gelieerde ondernemingen, zoals tevens de franchise filialen
2. Huurder: elke natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, elke natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf en elke rechtspersoon of andere rechtsvorm welke tot Gaaf! verhuur in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met Gaaf! verhuur gesloten overeenkomst. Met name wordt hieronder ook verstaan degene in wiens rekening zaken worden gehuurd.
3. Overeenkomst: de tussen Gaaf! verhuur en huurder aangegane overeenkomst, waarop deze algemene voorwaarden, alsmede eventuele aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.
4. Dagwaarde: de nieuwprijs van de zaak per schadedatum of datum vermissing.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. De algemene voorwaarden van verhuurder van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en op alle door Gaaf! Verhuur aangegane overeenkomst, hoe ook genaamd.
2. Huurder met wie eenmaal met toestemming van deze algemene voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden op latere overeenkomsten tussen haar en verhuurder.
3. Indien de huurder in zijn correspondentie met betrekking tot de overeenkomst zou verwijzen naar andere voorwaarden of anderzijds door huurder gehanteerde andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en binden de verhuurder niet, behoudens indien en voor zover de verhuurder daarmede uitdrukkelijk schriftelijk mee heeft ingestemd.
4. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden door de gebruiker te eniger tijd toegepast ten voordele van de huurder geven laatstgenoemde nimmer het recht zich daarop later te beroepen of de toepassing van zulk een afwijking als vaststaand voor zich op te eisen.

Artikel 3- Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Een offerte en een aanbieding is gebaseerd op de door huurder verstrekte gegevens. Verhuurder is gerechtigd een vrijblijvende offerte of aanbieding te herroepen binnen 3 werkdagen na aanvaarding daarvan door de huurder. In dat geval komt tussen partijen geen overeenkomst tot stand.
2. Een offerte is geldig gedurende twee weken na dagtekening daarvan, waarna deze vervalt.
3. Eventuele aanvullende afspraken, toezeggingen of mededelingen gemaakt of gedaan door medewerkers van verhuurder, of namens verhuurder gemaakt of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden verhuurder slechts indien deze afspraken, toezeggingen of mededelingen door haar tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurders, of door dezen hiertoe gemachtigde personen, schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4 –Totstandkoming overeenkomst

1. De overeenkomst komt slechts tot stand indien de verhuurder de aanvraag schriftelijk heeft aanvaard of bevestigd, dan wel met de uitvoering daarvan een begin heeft gemaakt. Dit laatste geldt eveneens in geval opdrachten in ontvangst zijn genomen door personeel, vertegenwoordigers of tussenpersonen van de huurder. Door ondertekening of een bevestiging van de overeenkomst stemt de huurder met de inhoud daarvan in.
2. De aanvaarding dient binnen een termijn van twee weken de verhuurder hebben bereikt.
3. Indien de huurder bij de aanvaarding verwijst naar andere algemene voorwaarden dan die van de verhuurder, komt aan deze verwijzing geen werking toe en gelden bij uitsluiting de onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 5 – Prijzen

1. De door de verhuurder opgegeven prijzen luiden, tenzij uitdruk­kelijk anders aangegeven, in Euro's exclusief B.T.W. en zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding bestaande prijzen, lonen, be­lastingen, vrachtkosten e.d.. Wanneer één of meerdere van deze prijscomponenten sedert de aanbieding is verhoogd, heeft de verhuurder het recht de prijs dienovereen­komstig aan te passen, ook al vindt wijziging plaats ingevolge reeds bij de aanbie­ding(te) voorziene omstandigheden. De verhuurder zal de huurder schriftelijk in kennis stellen van de prijsverhoging.
2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
3. Prijs verhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de verhuurder dit bedongen heeft en:
a. Deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. De huurder, niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf, de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
4. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk-, zet- en typefouten. Voor de gevolgen van druk-, zet- en typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk-, zet- en typefouten is de verhuurder niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 6 – Schoonmaakkosten

1. De huurmaterialen worden door verhuurder schoon en gebruiksklaar geleverd. Huurder dient de huurgoederen schoon te retourneren. Indien de huurgoederen vuil retour komen zullen door verhuurder schoonmaakkosten in rekening worden gebracht. De leveringsvoorwaarden zijn in deze tevens van toepassing, deze zijn bijgevoegd.

Artikel 7 – Annulering

1. Annulering van de overeenkomst door de huurder is mogelijk tot 24 uren voor het moment van uitvoering van de overeenkomst. Annulering dient schriftelijk te geschieden. Het moment waarop de verhuurder het schrijven ontvangt is beslissend voor het moment van annulering.
2. In geval van annulering brengt verhuurder annuleringskosten in rekening.
a. 20% van de totale huurprijs, ingeval wordt geannuleerd binnen 4 tot 7 dagen voor de overeengekomen huurperiode;
b. 50% van de totale huurprijs, ingeval wordt geannuleerd vanaf 3 dagen voor de overeengekomen huurperiode en;
c. 100% van de totale huurprijs, indien wordt geannuleerd op de dag zelf van de overeengekomen periode.
3. Indien huurder de uitvoering verplaatst naar een datum binnen 1 jaar na de originele datum van de overeenkomst kan deze eenmalig kosteloos worden verplaatst, onder voorbehoud van beschikbaarheid van materialen.
4. De verhuurder heeft het recht de overeenkomst te annuleren dan wel het tijdstip van verhuur in overleg met de huurder te wijzigen, tot 7 dagen voor het moment waarop de overeenkomst zou worden uitgevoerd. De huurder heeft in dit geval geen recht op schadevergoeding uit welke hoofde dan ook.

Artikel 8 – Betalingen en verzuim

1. Betaling dient contant of per pintransactie te geschieden bij het ter beschikking stellen van de huurmaterialen. Betaling van de bijkomende kosten op grond van het vuil, beschadigd, niet of te laat afleveren van de gehuurde materialen, waaronder emballage, dient contant of per pintransactiete geschieden bij het retourneren van de gehuurde materialen. De huurder ontvangt achteraf een factuur voor bovengenoemde kosten.
2. De beslissing om per bank te laten betalen is voorbehouden aan de verhuurder. In dat geval dient betaling ten minste 3 dagen voor aanvang van huur plaats te vinden.
3. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de huurder van rechtswege in verzuim en zijn alle vorderingen van verhuurder op de huurder zonder schriftelijke ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en heeft verhuurder het recht de uitvoering van overeenkomsten op te schorten, totdat de huurder aan alle opeisbare verplichtingen heeft voldaan. In geval van overlijden, het voornemen tot aanvraag of aangifte van faillissement, surseance van betaling of het voornemen tot een onderhandse schuldsanering of liquidatie van de (onderneming van de) huurder zijn de verplichtingen van huurder onmiddellijk opeisbaar.
4. Zodra de huurder in verzuim is, is hij een wettelijke rente verschuldigd (2% voor consumenten en 8% voor organisaties/bedrijven) per maand, of gedeelte daarvan. De kosten voortvloeiende uit het vorderen van het openstaande bedrag door middel van incasso met een wettelijk minimum van € 40,00 komen ten late van huurder. Indien verhuurder aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
5. Door de huurder gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van de verschuldigde rente en kosten, en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan. Alle betalingen door huurder dienen te geschieden zonder enig recht op opschorting, korting of verrekening.
6. In elk geval bij non-betaling, surseance van betaling, faillissement, stillegging, liquidatie of ondercuratelestelling van huurder, zijn alle vorderingen van verhuurder op de huurder direct en in hun geheel opeisbaar, is de huurder gehouden tot onmiddellijk teruggave van de gehuurde zaken en heeft verhuurder het recht zich toegang te verschaffen tot de terreinen en gebouwen van de huurder en deze te betreden, teneinde de betreffende zaken in bezit te nemen. Alle hiermee gemoeide kosten en dientengevolge door verhuurder geleden schade komen voor rekening van de huurder.

Artikel 9 – Uitvoering

1. Bij uitvoering van de overeenkomst is verhuurder gerechtigd tot ter beschikkingstelling van geringe afwijkende of soortgelijke huurmaterialen, zonder dat dit grond voor ontbinding van de overeenkomst oplevert.
2. Indien de huurder de huurmaterialen zelf afhaalt, kan dit alleen op de overeengekomen dag op de overeengekomen tijd. Het retourneren van de huurmaterialen moet gebeuren op de overeengekomen dag op de overeengekomen tijd. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Alle door de verhuurder bezorgde huurmaterialen worden op de door huurder opgegeven plaats van bestemming naast de auto gelost. Gevolgen van een verkeerd opgegeven adres komt voor rekening van huurder.
3. Onder de plaats van bestemming wordt verstaan, de plaats waar de ter beschikkingstelling dient te gebeuren, deze plaats moet direct bereikbaar zijn voor de wagens van verhuurder, dan wel een laad- of lospunt op maximaal 10 meter afstand. Voor de terbeschikkingstelling op een andere plaats dan de werkplek kan een toeslag in rekening worden gebracht.
4. Verhuurder is gerechtigd om , ter nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst, (gelijksoortige) zaken (evt. inclusief personeel) bij een derde in te huren.
5. Afspraken tussen de verhuurder en de huurder betreffende het moment waarop de huurder over de door hem gehuurde zaken kan beschikken (hieronder in deze voorwaarden tevens te verstaan: anderszins ter beschikking gestelde zaken), zullen door de verhuurder met de grootst mogelijke zorg in acht worden genomen. In geval van(dreigende)overschrijding zal de verhuurder met de huurder in contact treden teneinde in goed onderling overleg hieromtrent nieuwe afspraken te maken.

Artikel 10 – Verzekeringen

1. De gehuurde materialen zijn tijdens bezit van huurder niet verzekerd, huurder dient hier zelf zorg voor te dragen. Huurder is dan ook verplicht alle ontstane schade, door welke omstandigheid dan ook, tijdens de beschikbaarstelling middels haar eigen verzekering aan verhuurder te vergoeden. Zie verder 13.3

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud

1. De huurmaterialen blijven te allen tijde eigendom van verhuurder, ongeacht de duur van de overeenkomst. Indien de huurder zich opzettelijk gehuurde toe-eigent, is er sprake van verduistering. De overeenkomst wordt door het niet tijdig retourneren van het gehuurde niet verlengd, tenzij anders overeengekomen en vastgelegd, hoewel het risico volledig bij de huurder blijft.
2. De huurder is, behoudens schriftelijke toestemming van verhuurder, niet gerechtigd de gehuurde zaken te vervreemden, te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren.
3. De huurder zal verhuurder onmiddellijk in schrift op de hoogte stellen indien de zaak in beslag wordt genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op de zaak. Indien de huurder kennis draagt van een mogelijke beslag op de zaak, dient hij verhuurder op de hoogte te stellen. Bovendien zal de huurder aan verhuurder op zijn eerste verzoek hiertoe, mededelen waar de betreffende zaak zich bevindt.
4. Bij beslag op de gehuurde zaak, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van de huurder, zal de huurder de beslagleggende deurwaarder, bewindvoerder of curator, onmiddellijk op de hoogte stellen van de (eigendoms-)rechten van verhuurder.

Artikel 12 – Reclames

1. De door verhuurder ter beschikking gestelde huurmaterialen worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden, met uitzondering van het in 9.1 genoemde.
2. De huurder dient op het moment van ter beschikkingstelling van de huurmaterialen te controleren of de zaken beantwoorden aan de overeenkomst en dient eventuele gebreken onmiddellijk, althans binnen 3 uur na in ontvangstneming, gespecificeerd schriftelijk aan verhuurder te berichten. Vanaf het moment van ingebruiknamen van de huurmaterialen vervalt het recht tot reclameren.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

1. De verhuurder is slechts aansprakelijk voor directe schade die is veroorzaakt door haar opzet of grove schuld. Ieder aansprakelijkheid van de verhuurder is beperkt tot de netto factuurprijs.
2. Schade in welke vorm dan ook ontstaan aan/in de grond door het verankeren van het gehuurde aan de werkplek zijn voor rekening van de huurder.
3. Vanaf het moment van ter beschikkingstelling tot aan retourname van de huurmaterialen waaronder emballage is de Huurder volledig aansprakelijk voor verlies, beschadiging, breuk en iedere kwaliteitsvermindering van de huurmaterialen door welke oorzaak dan ook en is zij gehouden alle hieruit voort vloeiende schade aan de verhuurder te vergoeden. De schade wordt door telling bij aankomst in het magazijn van Verhuurder door verhuurder vastgesteld. De telling door de verhuurder is voor partijen bindend.
4. Indien bij ter beschikking stelling op verzoek van huurder de huurmaterialen op een andere plek dan de werkplek ter beschikking moeten worden gesteld, komt alle schade die ontstaat naar aanleiding van de uitvoering van dit verzoek voor rekening en risico van Huurder.
5. Huurder dient alle door verhuurder mondeling en schriftelijk gegeven instructies ten aanzien van het (veilig)gebruik van het ter beschikking gestelde materiaal op te volgen.
6. Huurder is verplicht kennis te nemen van de geldende instructies voor het gebruik van het gehuurde. Deze instructies dient verhuurder mee te leveren met het gehuurde en moeten door verhuurder op verzoek beschikbaar worden gesteld.
7. Indien huurder de verantwoordelijkheid over het gehuurde overdraagt aan een derde persoon gaat de verplichting tot verschaffing van de veiligheidsregels over van de verhuurder op de huurder. Huurder blijft desondanks hoofdelijk aansprakelijk voor naleving van deze instructies.
8. Bij het niet naleven van de veiligheidsregels door huurder zal verhuurder elke vorm van aansprakelijkheid voor schade aan het gehuurde of gevolgschade aan personen of materiaal door het gehuurde nadrukkelijk van de hand wijzen.
9. Indien in de overeenkomst is opgenomen dat de verhuurder ook het toezicht op de veiligheidsregels verzorgt, is verhuurder gerechtigd gebruik van het gehuurde onmiddellijk te stoppen wanneer blijkt dat de veiligheidsregels niet (meer) kunnen worden nageleefd. Dit naar inzicht van verhuurder en zonder recht op vergoeding aan huurder.

Artikel 13 – Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan verhuurder zijn toe te rekenen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: stormachtig weer vanaf windkracht 5, (transport)vertragingen, geen of onvolledige aflevering door huurders van verhuurder, niet voorziene stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, stakingen, algemene vervoersproblemen en het niet kunnen verkrijgen van voor de nakoming van verhuurder van de overeenkomst benodigde zaken of diensten.
2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van verhuurder opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door verhuurder niet mogelijk is, langer duurt dan 24 uur zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval enige verplichting tot schadevergoeding bestaat of ontstaat.
3. Indien verhuurder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds ter beschikking gestelde, danwel het gedeelte dat ter beschikking kan worden gesteld afzonderlijk in rekening te brengen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 14 – Ontbinding

1. De verhuurder heeft in de hieronder omschreven gevallen het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang te ontbinden, dan wel de uitvoering van alle reeds gesloten overeenkomsten of gedeelten daarvan, die op dat moment nog moeten worden uitgevoerd, op te schorten totdat volgens hem voldoende zekerheid is gesteld:
a. indien de huurder één of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;
b. indien de huurder in staat van faillissement geraakt of surséance van betaling aanvraagt, een akkoord aanbiedt of anderszins insolvabel blijkt;
c. indien nakoming van de overeenkomst ten gevolge van overmacht blijvend verhinderd of bemoeilijkt wordt, dan wel(verdere)uitvoering door de verhuurder redelijkerwijs bezwaarlijk is. In geval van ontbinding als hiervoor bedoeld is de verhuurder nimmer tot welke vorm van schadevergoeding dan ook gehouden. De huurder is gehouden de verhuurder te vrijwaren ter zake van eventuele vorderingen van derden, die ten gevolge van de ontbinding ontstaan. In geval van ontbinding, als bedoeld in 1 is de huurder gehouden alle reeds door de verhuurder gemaakte kosten terstond te vergoeden en ze verder schadeloos te stellen door betaling van 10% van de overeengekomen prijs, onverminderd het recht van de verhuurder om volledige schadeloosstelling te vorderen.
2. Indien er nieuwe afspraken zijn gemaakt (9.5) en de verhuurder neemt deze niet in acht, heeft de huurder het recht de overeenkomst te ontbinden en wel twee weken na ontvangst door de verhuurder van een aangetekende sommatie tot nakoming van de overeenkomst, wanneer aan deze sommatie geen gehoor is gegeven. De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de schade die het gevolg is van de in dit artikel bedoelde overschrijding.

Artikel 15 Slotbepaling en rechtskeuze

1. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van deze overeenkomst of daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten zullen voor zover behorende tot de competentie van de Arrondissementsrechtbank bij uitsluiting worden beslist door de rechter van het arrondissement waarbinnen de verhuurder is gevestigd. Een geschil is aanwezig, indien één der partijen zulks stelt.

 

 

Leveringsvoorwaarden Gaaf! verhuur

handelsnaam van SG bv gevestigd te Rotterdam, Swaneblakenstraat 10

Afhalen

U kunt ervoor kiezen om de door u gekozen attractie(s) zelf bij ons af te halen.

Het huurbedrag dient vooraf of bij afhaal te worden betaald.

Afhaal van de attracties is door de weeks mogelijk op de huurdag vanaf 08.30 uur of de dag ervoor, na afspraak en indien beschikbaar/mogelijk. Na afloop van de huurperiode brengt u de attractie(s), op de afgesproken tijd, weer retour.
Alles dient uiteraard compleetdroog en netjes retour te worden gebracht. Indien dit niet het geval is krijgt u de kans dit ter plekke te herstellen of dit aan ons over te laten. In het laatste geval zullen arbeids- en herstelkosten aan u in rekening worden gebracht welke direct dienen te worden afgerekend.

De afhaalprijzen zijn dagprijzen.

Bezorgen/Ophalen

U kunt ervoor kiezen om de attractie(s) door ons te laten bezorgen en ophalen.

Het huurbedrag dient vooraf of bij levering te worden betaald.

Alles dient uiteraard compleetdroog en netjes na afloop aan ons overgedragen te worden. Indien dit niet het geval is krijgt u de kans dit ter plekke te herstellen of dit aan ons over te laten. In het laatste geval zullen arbeids- en herstelkosten aan u in rekening worden gebracht welke direct dienen te worden afgerekend. Eventuele wachttijd van de chauffeur(s) zal aan u doorbelast worden.

Hierbij komen de transportkosten voor het bezorgen en ophalen:

De standaard vervoerskosten zijn € 49,95 ex btw binnen een straal van 30km vanaf ons filiaal. Voor de extra km’s wordt € 2,- per km gerekend.

U dient zelf mee te helpen bij het lossen en laden en voor een goede los/laadplaats zorg te dragen. Indien wij langer dan 30 minuten los/laadtijd nodig hebben als gevolg van het niet nakomen van de bovenstaande afspraak moeten wij u de extra tijd doorberekenen (€ 35,- per uur). De bezorg- en ophaalprijzen zijn dagprijzen.

U kunt de attracties ook door ons personeel laten op- en afbouwen.

De kosten hiervoor gaan vanaf € 39,95 per attractie. Wij gaan uit van plaatsing op een zachte ondergrond met bevestiging van grondpennen, voor overige ondergronden kunnen aanvullende kosten in rekening worden gebracht. Indien benodigd leveren wij tevens een stroomhaspel van 25m mee per attractie.

Verzorgd

De mogelijkheid bestaat ook om de attractie(s) volledig (of gedeeltelijk) door ons te laten begeleiden. De attractie(s) wordt(en) gedurende 3 uur aaneengesloten, tenzij anders vermeld, door personeel van Gaaf! verhuur begeleid. Tevens zullen wij de verzorgde attracties op- en afbouwen. Voor ieder extra draaiuur betaalt u € 35,- per verzorgde attractie, mits vooraf vastgelegd.

U betaald in dit geval € 149,95 voor op- en afbouw en 3 uur begeleiding per attractie. De vervoerskosten worden separaat in rekening gebracht.

Uitzonderingen op bovenstaande regels zijn

  • Voor draaiuren tussen 20.00uur en 08.30uur betaalt u € 10 per uur extra.
  • Voor vervoersritten tussen 21.00uur en 07.30uur betaald u een toeslag van € 200,-.
  • Als u een attractie laat verzorgen of opbouwen, kunt u tevens overige attracties door ons mee laten vervoeren.  

* Verhuurprijzen in deze prijslijst zijn dagprijzen, mits anders vermeld *
* Alle prijzen zijn in Euro's en zijn exclusief 21% BTW *

      
Joomla SEF URLs by Artio

Uw bestelling

Uw verhuurmandje is momenteel nog leeg...

Beoordeel Gaaf! verhuur op huren.nl

Springkussen huren

 

Wij zijn maatschappelijk partner van:

logo hvk

 Lees ook onze blog over sponsoring!

Actie pakketten huren in Rotterdam en omgeving

Gaaf! verhuur heeft voor u een paar zeer aantrekkelijke acties artikelen in de aanbieding. Zo plaatsen wij hier spring of speelkussens welke u tegen gereduceert tarief bij ons kunt huren in Rotterdam. Of wat dacht u van de speciale pakketen die wij voor u hebben samengesteld. Voor iedere gelegenheid is er bij ons een pakket beschikbaar. Zoals een zeskamppakket voor uw teambuildingsdag. Of een feestpakket voor de verjaardag van kline en grote kinderen. Of organiseert u een complete opene dag of sportdag, ook dan hebben wij een pakket in de actie voor u.

Graag helpen wij u bij het maken van de jusite keuze. neem vrijblijvend contact met ons op via mail of telefoon.

Luchtkussen huren in Rotterdam en omgeving

In deze categorie heeft Gaaf! verhuur voor u de leukste sport- en spelkussens voor u op een rijtje gezet. Organiseert u een sportevenement dan bent u bij ons op het juiste adres voor alle mogelijke sportboardingen en attracties. Wat dacht u van onze voetbalboaridng, een gatengoal of speedmeter. Of op het gebied van funsports: xxl boksen, gladiatorenspel of bungeeball

Leuk voor een sportdag, burendag, zeskamp, opendag, kamp of bedrijfsactiviteit.

Wij staan u graag te woord via email of telefoon om u te helepen bij uw keuze.

Partners