Extra Gaaf! service: bezorgen, opbouwen, begeleiden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Gaaf! verhuur
handelsnaam van SG bv gevestigd te Rotterdam, Swaneblakestraat 10
->ga direct naar Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Algemeen

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle door Gaaf! verhuur, nader te noemen: de Verhuurder, aan de Huurder, nader te noemen: de Huurder, gedane aanbiedingen, alsmede op alle door de Verhuurder met de huurder gesloten overeenkomsten. Door de huurder gehanteerde andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en binden de Verhuurder niet, behoudens indien en voor zover de Verhuurder daarmede uitdrukkelijk schriftelijk mee heeft ingestemd. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden door de gebruiker te eniger tijd toegepast ten voordele van de huurder geven laatstgenoemde nimmer het recht zich daarop later te beroepen of de toepassing van zulk een afwijking als vaststaand voor zich op te eisen.

Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomsten

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij Verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft bepaald, en gebaseerd op door de huurder verstrekte gegevens. Verhuurder is gerechtigd een vrijblijvende offerte te herroepen binnen 3 werkdagen na aanvaarding van deze offerte door Huurder. In dat geval komt tussen partijen geen overeenkomst tot stand.
De overeenkomst komt eerst tot stand nadat de Verhuurder de aanvraag schriftelijk heeft aanvaard of bevestigd, dan wel met de uitvoering daarvan een begin heeft gemaakt. Dit laatste geldt eveneens in geval opdrachten in ontvangst zijn genomen door personeel, vertegenwoordigers of tussenpersonen van de huurder.

Artikel 3 Prijzen

De door de Verhuurder opgegeven prijzen luiden, tenzij uitdruk­kelijk anders aangegeven, in Euro's exclusief B.T.W. en zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding bestaande prijzen, lonen, be­lastingen, vrachtkosten e.d.. Wanneer één of meerdere van deze prijscomponenten sedert de aanbieding is verhoogd, heeft de Verhuurder het recht de prijs dienovereen­komstig aan te passen, ook al vindt wijziging plaats ingevolge reeds bij de aanbie­ding(te) voorziene omstandigheden. De Verhuurder zal de huurder schriftelijk in kennis stellen van de prijsverhoging. De huurder, niet handelende in de uitoe­fening van een beroep of bedrijf, heeft het recht om de over­eenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden indien de Verhuurder de prijs heeft verhoogd binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, ten­zij het prijsverhogingen be­treft waartoe de Verhuurder op grond van wettelijke voorschrif­ten verplicht is.

Artikel 4 Annulering

Annulering van de overeenkomst door de huurder is mogelijk tot 24 uren voor het moment van uitvoering van de overeenkomst. Annulering dient schriftelijk te geschieden. Het moment waarop de Verhuurder het schrijven ontvangt is beslissend voor het moment van annulering. In geval van annulering is de huurder 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd, behoudens bij annulering tussen de 7e dag en 24 uren voor het moment van uitvoering van de overeenkomst, in welk geval de Verhuurder het recht heeft 75% van de overeengekomen prijs in rekening te brengen. Indien huurder de uitvoering verplaatst naar een datum binnen 1 maand na de originele datum van de overeenkomst kan deze eenmalig kosteloos worden verplaatst, onder voorbehoud van beschikbaarheid van materialen.
De Verhuurder heeft het recht de overeenkomst te annuleren dan wel het tijdstip van verhuur in overleg met de huurder te wijzigen, tot 7 dagen voor het moment waarop de overeenkomst zou worden uitgevoerd. De huurder heeft in dit geval geen recht op schadevergoeding uit welke hoofde dan ook.

Artikel 5 Termijn/Tijdstip verhuur

Afspraken tussen de Verhuurder en de huurder betreffende het moment waarop de huurder over de door hem gehuurde zaken (hieronder in deze voorwaarden tevens te verstaan: anderszins ter beschikking gestelde zaken)kan beschikken, zullen door de Verhuurder met de grootst mogelijke zorg in acht worden genomen. In geval van(dreigende)overschrijding zal de Verhuurder met de huurder in contact treden teneinde in goed onderling overleg hieromtrent nieuwe afspraken te maken. Wanneer de Verhuurder de aldus gemaakte nieuwe afspraken wederom niet in acht neemt heeft de huurder het recht de overeenkomst te ontbinden en wel twee weken na ontvangst door de Verhuurder van een aangetekende sommatie tot nakoming van de overeenkomst, wanneer aan deze sommatie geen gehoor is gegeven. De Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de schade die het gevolg is van de in dit artikel bedoelde overschrijding.

Artikel 6 Betalingen en verzuim

6.1 Betaling dient contant of per pintransactie te geschieden bij het ter beschikking stellen van de huurmaterialen. Betaling van de bijkomende kosten op grond van het vuil, beschadigd, niet of te laat afleveren van de gehuurde materialen, waaronder emballage, dient contant of per pintransactie te geschieden bij het retourneren van de gehuurde materialen. De Huurder ontvangt achteraf een factuur voor bovengenoemde kosten.
6.2 De beslissing om per bank te laten betalen is voorbehouden aan de Verhuurder. In dat geval dient betaling ten minste 3 dagen voor aanvang van huur plaats te vinden.
6.3 Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Huurder van rechtswege in verzuim en zijn alle vorderingen van Verhuurder op de Huurder onmiddellijk opeisbaar en heeft Verhuurder het recht de uitvoering van Overeenkomsten op te schorten, totdat de Huurder aan alle opeisbare verplichtingen heeft voldaan. In geval van overlijden, het voornemen tot aanvraag of aangifte van faillissement, surseance van betaling of het voornemen tot een onderhandse schuldsanering of liquidatie van de (onderneming van de) Huurder zijn de verplichtingen van Huurder onmiddellijk opeisbaar.
6.4 Zodra de Huurder in verzuim is, is hij een wettelijke rente verschuldigd (2% voor consumenten en 8% voor organisaties/bedrijven) per maand, of gedeelte daarvan. Alle kosten van Verhuurder ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte komen vanaf dat moment voor rekening van de Huurder. In dat geval is de Huurder een vergoeding verschuldigd van 10% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 150,00. Indien Verhuurder aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
6.5 Door de Huurder gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van de verschuldigde rente en kosten, en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan. Alle betalingen door Huurder dienen te geschieden zonder enig recht op opschorting, korting of verrekening.

Artikel 7 Uitvoering

7.1 Bij uitvoering van de overeenkomst is Verhuurder gerechtigd tot ter beschikkingstelling van geringe afwijkende of soortgelijke huurmaterialen, zonder dat dit grond voor ontbinding van de overeenkomst oplevert.
7.2 Indien de Huurder de huurmaterialen zelf afhaalt, kan dit alleen op de overeengekomen dag op de overeengekomen tijd. Het retourneren van de huurmaterialen moet gebeuren op de overeengekomen dag op de overeengekomen tijd. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Alle door de Verhuurder bezorgde huurmaterialen worden op de door Huurder opgegeven plaats van bestemming naast de auto gelost.
7.3 Onder de plaats van bestemming wordt verstaan, de plaats waar de ter beschikkingstelling dient te gebeuren, deze plaats moet direct bereikbaar zijn voor de wagens van Verhuurder, dan wel een laad- of lospunt op maximaal 10 meter afstand. Voor de terbeschikkingstelling op een andere plaats dan de werkplek kan een toeslag in rekening worden gebracht.

Artikel 8 Verzekeringen

De gehuurde materialen zijn tijdens bezit van Huurder niet verzekerd, Huurder dient hier zelf zorg voor te dragen. Huurder is dan ook verplicht alle ontstane schade, door welke omstandigheid dan ook, tijdens de beschikbaarstelling middels haar eigen verzekering aan Verhuurder te vergoeden. Zie verder 10.3

Artikel 9 Reclames

9.1 De door Verhuurder ter beschikking gestelde huurmaterialen worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden, met uitzondering van het in 7.1 genoemde.
9.2 De Huurder dient op het moment van ter beschikkingstelling van de huurmaterialen te controleren of de zaken beantwoorden aan de Overeenkomst en dient eventuele gebreken onmiddellijk, althans binnen 3 uur na in ontvangstneming, gespecificeerd schriftelijk aan Verhuurder te berichten. Vanaf het moment van in gebruik namen van de huurmaterialen vervalt het recht tot reclameren.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 De Verhuurder is slechts aansprakelijk voor directe schade die is veroorzaakt door haar opzet of grove schuld. Ieder aansprakelijkheid van de Verhuurder is beperkt tot de netto factuurprijs.
10.2 Schade in welke vorm dan ook ontstaan aan/in de grond door het verankeren van het gehuurde aan de werkplek zijn voor rekening van de huurder.
10.3 Vanaf het moment van ter beschikkingstelling tot aan retourname van de huurmaterialen waaronder emballage is de Huurder volledig aansprakelijk voor verlies, beschadiging, breuk en iedere kwaliteitsvermindering van de huurmaterialen door welke oorzaak dan ook en is zij gehouden alle hieruit voort vloeiende schade aan de Verhuurder te vergoeden. De schade wordt door telling bij aankomst in het magazijn van Verhuurder door Verhuurder vastgesteld. De telling door de Verhuurder is voor partijen bindend.
10.4 Indien bij ter beschikking stelling op verzoek van Huurder de huurmaterialen op een andere plek dan de werkplek ter beschikking moeten worden gesteld, komt alle schade die ontstaat naar aanleiding van de uitvoering van dit verzoek voor rekening en risico van Huurder.
10.5 Huurder dient alle door Verhuurder mondeling en schriftelijk gegeven instructies ten aanzien van het gebruik van het ter beschikking gestelde materiaal op te volgen.

Artikel 11 overmacht

11.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Verhuurder zijn toe te rekenen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: stormachtig weer windkracht 5, (transport)vertragingen, geen of onvolledige aflevering door huurders van Verhuurder, niet voorziene stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, stakingen, algemene vervoersproblemen en het niet kunnen verkrijgen van voor de nakoming van Verhuurder van de Overeenkomst benodigde zaken of diensten.
11.2 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Verhuurder opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Verhuurder niet mogelijk is, langer duurt dan 24 uur zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval enige verplichting tot schadevergoeding bestaat of ontstaat.
11.3 Indien Verhuurder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds ter beschikking gestelde, dan wel het gedeelte dat ter beschikking kan worden gesteld afzonderlijk in rekening te brengen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12 Ontbinding

De Verhuurder heeft in de hieronder omschreven gevallen het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang te ontbinden, dan wel de uitvoering van alle reeds gesloten overeenkomsten of gedeelten daarvan, die op dat moment nog moeten worden uitgevoerd, op te schorten totdat volgens hem voldoende zekerheid is gesteld:
1.indien de huurder één of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;
2.indien de huurder in staat van faillissement geraakt of surséance van betaling aanvraagt, een akkoord aanbiedt of anderszins insolvabel blijkt;
3.indien nakoming van de overeenkomst ten gevolge van overmacht blijvend verhinderd of bemoeilijkt wordt, dan wel(verdere)uitvoering door de Verhuurder redelijkerwijs bezwaarlijk is. In geval van ontbinding als hiervoor bedoeld is de Verhuurder nimmer tot welke vorm van schadevergoeding dan ook gehouden. De huurder is gehouden de Verhuurder te vrijwaren ter zake van eventuele vorderingen van derden, die ten gevolge van de ontbinding ontstaan. In geval van ontbinding, als bedoeld in 1 is de huurder gehouden alle reeds door de Verhuurder gemaakte kosten terstond te vergoeden en ze verder schadeloos te stellen door betaling van 10% van de overeengekomen prijs, onverminderd het recht van de Verhuurder om volledige schadeloosstelling te vorderen.

Artikel 13 Geschilbeslechting en Rechtskeuze

Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van deze overeenkomst of daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten zullen voor zover behorende tot de competentie van de Arrondissementsrechtbank bij uitsluiting worden beslist door de rechter van het arrondissement waarbinnen de Verhuurder is gevestigd. Een geschil is aanwezig, indien één der partijen zulks stelt.

 

Leveringsvoorwaarden Gaaf! verhuur
handelsnaam van SG bv gevestigd te Rotterdam, Swaneblakenstraat 10

Afhalen

U kunt ervoor kiezen om de door u gekozen attractie(s) zelf bij ons af te halen.

Het huurbedrag dient vooraf of bij afhaal te worden betaald.

Afhaal van de attracties is door de weeks mogelijk op de huurdag vanaf 08.30 uur of de dag ervoor, na afspraak en indien beschikbaar/mogelijk. Na afloop van de huurperiode brengt u de attractie(s), op de afgesproken tijd, weer retour.
Alles dient uiteraard compleetdroog en netjes retour te worden gebracht. Indien dit niet het geval is krijgt u de kans dit ter plekke te herstellen of dit aan ons over te laten. In het laatste geval zullen arbeids- en herstelkosten aan u in rekening worden gebracht welke direct dienen te worden afgerekend.

De afhaalprijzen zijn dagprijzen.

Bezorgen/Ophalen

U kunt ervoor kiezen om de attractie(s) door ons te laten bezorgen en ophalen.

Het huurbedrag dient vooraf of bij levering te worden betaald.

Alles dient uiteraard compleetdroog en netjes na afloop aan ons overgedragen te worden. Indien dit niet het geval is krijgt u de kans dit ter plekke te herstellen of dit aan ons over te laten. Eventuele wachttijd van de chauffeur(S) zal aan u doorbelast worden. In het laatste geval zullen arbeids- en herstelkosten aan u in rekening worden gebracht welke direct dienen te worden afgerekend.

Hierbij komen de transportkosten voor het bezorgen en ophalen:

De standaard vervoerskosten zijn € 49,95 ex btw binnen een straal van 20km vanaf ons filiaal. Voor de extra km’s wordt € 2,- per km gerekend.

U dient zelf mee te helpen bij het lossen en laden en voor een goede los/laadplaats zorg te dragen. Indien wij langer dan 30 minuten los/laadtijd nodig hebben als gevolg van het niet nakomen van de bovenstaande afspraak moeten wij u de extra tijd doorberekenen (€ 35 per uur). De bezorg- en ophaalprijzen zijn dagprijzen. U kunt de attracties ook door ons personeel laten op- en afbouwen.

De kosten hiervoor zijn € 39,95 per attractie. In dit geval nemen wij tevens een stroomhaspel van 25m mee per attractie.

Verzorgd

De mogelijkheid bestaat ook om de attractie(s) volledig (of gedeeltelijk) door ons te laten begeleiden. De attractie(s) wordt(en) gedurende 3 uur aaneengesloten, tenzij anders vermeld, door personeel van Gaaf! verhuur begeleid. Tevens zullen wij de verzorgde attracties op- en afbouwen. Voor ieder extra draaiuur betaalt u € 35,- per verzorgde attractie, mits vooraf vastgelegd.

U betaald in dit geval € 149,95 voor op- en afbouw en 3 uur begeleiding per attractie. De vervoerskosten worden separaat in rekening gebracht.

Uitzonderingen op bovenstaande regels zijn

  • Voor draaiuren tussen 20.00uur en 08.30uur betaalt u € 10 per uur extra.
  • Voor vervoersritten tussen 21.00uur en 07.30uur betaald u een toeslag van € 200,-.
  • Als u een attractie laat verzorgen, kunt u tevens attracties door ons mee laten brengen.

* Verhuurprijzen in deze prijslijst zijn dagprijzen, mits anders vermeld.
* Alle prijzen zijn in Euro's en zijn exclusief 21% BTW.    
  

      

Uw bestelling

Uw verhuurmandje is momenteel nog leeg...

Beoordeel Gaaf! verhuur op huren.nl

Springkussen huren

 

Wij zijn maatschappelijk partner van:

logo hvk

 Lees ook onze blog over sponsoring!

Stormbaan huren in Rotterdam en omgeving

Gaaf! verhuur is de specialist in de verhuur van stormbanen, glijbanen en obstakelruns. Wij beschikken over meer dan tien verschillende stormbanen in diverse thema's en formaten. Deze stormbanen, ook wel een hindernisbanen genoemd zijn ook te huur inclusief op- en afbouw en begeleiding. Wij nemen alle zorgen uit handen.
In ons assortiment zitten onder anderen: voetbal, winter, circus, mega, jungle en nog vele andere.

Leuk voor een sportdag, burendag, zeskamp, opendag, kamp of bedrijfsactiviteit.

graag helpen wij u bij het maken van de jusite keuze. neem vrijblijvend contact met ons op via mail of telefoon.

Actie pakketten huren in Rotterdam en omgeving

Gaaf! verhuur heeft voor u een paar zeer aantrekkelijke acties artikelen in de aanbieding. Zo plaatsen wij hier spring of speelkussens welke u tegen gereduceert tarief bij ons kunt huren in Rotterdam. Of wat dacht u van de speciale pakketen die wij voor u hebben samengesteld. Voor iedere gelegenheid is er bij ons een pakket beschikbaar. Zoals een zeskamppakket voor uw teambuildingsdag. Of een feestpakket voor de verjaardag van kline en grote kinderen. Of organiseert u een complete opene dag of sportdag, ook dan hebben wij een pakket in de actie voor u.

Graag helpen wij u bij het maken van de jusite keuze. neem vrijblijvend contact met ons op via mail of telefoon.

Springkussens huren in Rotterdam en omgeving

Gaaf! verhuur is de specialist in de verhuur van springkussens. Wij beschikken over meer dan 20 verschillende springkussens in diverse thema's en formaten in ons grote magazijn in Rotterdam of vanuit een van onze filialen in het land. Zoals de kleine ksusens van 3x4 of de grote van 5x6. Wilt u er een dak boven zodat de kids uit de regen of juist uit de zon zijn, ook dat kan. Of zoekt u nog meer uitdaging voor de springers, dan hebben wij ook diverse kussens met spelellementen er in.

Leuk voor kinderfeestjes, burendag, open dag en diverse andere activiteiten.

Graag helpen wij u bij het maken van de jusite keuze. neem vrijblijvend contact met ons op via mail of telefoon.

Luchtkussen huren in Rotterdam en omgeving

In deze categorie heeft Gaaf! verhuur voor u de leukste sport- en spelkussens voor u op een rijtje gezet. Organiseert u een sportevenement dan bent u bij ons op het juiste adres voor alle mogelijke sportboardingen en attracties. Wat dacht u van onze voetbalboaridng, een gatengoal of speedmeter. Of op het gebied van funsports: xxl boksen, gladiatorenspel of bungeeball

Leuk voor een sportdag, burendag, zeskamp, opendag, kamp of bedrijfsactiviteit.

Wij staan u graag te woord via email of telefoon om u te helepen bij uw keuze.

Partners

administratiekantoor nzr Springkussenverhuur Nederland
Leisure co